Η ιστοσελίδα του σχολείου μας σε αυτή τη διεύθυνση δεν ανανεώνεται πια.

 

Η νέα διεύθυνση της ιστοσελίδας του σχολείου μας είναι η http://www.4lykzografou.gr/.